Fotos do Arquivo Xaquín Lourenzo .Museo do Pobo Galego. Santiago